RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest  Auto Body Deso Sławomir Dzięgiel siedzibą w Łękach (adres Łęki 49 33-314 Łososina Dolna). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pisząc na ww. adres lub mailowo – email: biuro@abeso.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1) dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usługi,
  2) dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania usługi.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zleconych usług oraz wystawienia faktury i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Urzędowi Skarbowemu, a także obsłudze kadrowo-płacowej.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny wymagany na podstawie przepisów prawa tj. pięć lat obrachunkowych.
 6. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Klient uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie  ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie  danych jest niezbędne do wykonania usługi.
 9. Udostępnione  dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.